Privacyverklaring De vierde verdieping

De vierde verdieping, gevestigd aan de Hoyte Roucomastraat 17 9035 CB Dronrijp, www.de4e.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Katja Wigbels is de Functionaris Gegevensbescherming van De vierde verdieping. Zij is te bereiken via kw@de4e.nl.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De vierde verdieping verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer en mailadres.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De vierde verdieping verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Ik heb beroepsgeheim en noteer naast je naam en je functie en je leerdoelen, enkele steekwoorden van onze gesprekken. Deze sla ik op in een papieren dossier met als doel dat ik terug kan lezen welke onderwerpen zijn behandeld en welke afspraken zijn gemaakt. Je papieren dossier is alleen voor mijn gebruik en ligt bij mij veilig op mijn kantoor en wordt door niemand ingezien. Drie jaar na afsluiting worden de aantekeningen vernietigd.

Deze informatie mag ik alleen delen wanneer jij er toestemming voor geeft, bijvoorbeeld als je het fijn vindt dat ik je werkgever inlicht over een aantal specifiek benoemde zaken.

Op mijn computer sla ik alleen je naam op en welke handouts ik je toestuur.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

De vierde verdieping neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De vierde verdieping) tussen zit.

Ik bewaar je gegevens drie jaar in een gesloten dossierkast in mijn kantoor.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De vierde verdieping gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De vierde verdieping en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kwigbels@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De vierde verdieping wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De vierde verdieping neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kw@de4e.nl.

De vierde verdieping bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, namelijk 3 jaar, zodat als je een verdieping van je leerdoelen wilt, je niet alles opnieuw hoeft te vertellen.

 

Zelden tot nooit van toepassing, maar dit moet juridisch genoemd worden:

De vierde verdieping verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De vierde verdieping blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.